Restoration work

Country: Czech Republic
Language: EN CS
Customer: Ústecký kraj
Number: 7051803
Publication date: 13-01-2018
Contract value: 7 699 161 (USD)
Price original: 169 227 552 (CZK)

Source: TED
Descripition in original language

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ústecký kraj
   Velká Hradební 3118/48
   Ústí nad Labem
   40002
   Czech Republic
   Telephone: +420 475657739
   E-mail: chmelikova.j@kr-ustecky.cz
   Fax: +420 475200245
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUsteckykraj
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  5. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování


    Reference number: VZ-RR-2/INV/2018
   2. Main CPV code:
    45454100
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu šaten s novým využitím na dílny praktického vyučování.

    Stavebně technické řešení vychází z požadavků stavebníka s ohledem na splnění technických požadavků na stavby, především požadavků na energetickou náročnost staveb. Zásadní změny jsou nutné v provedení obvodového pláště u budov SO 01 a SO 02. Obvodový a střešní plášť musí být upraven vzhledem ke stávající velké energetické náročnosti. Zároveň musí být obvodový plášť upraven (zděné části, výplně všech otvorů) s ohledem na požadavky vyhovujícího denního osvětlení a požadavky akustické pro nově navrhované výukové dílny a učebny. V prvním podlaží SO 01 je nutné z týchž důvodů upravit podle tepelně technických požadavků i podlahové konstrukce (mimo těžkých dílen). Obvodový plášť bude ve zděné části upraven dozdívkami podle nové vnitřní dispozice a podle architektonického návrhu.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 169 227 552.23 CZK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    45454100
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ústecký kraj.


   4. Description of the procurement:

    Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu šaten s novým využitím na dílny praktického vyučování.

    Stavebně technické řešení vychází z požadavků stavebníka s ohledem na splnění technických požadavků na stavby, především požadavků na energetickou náročnost staveb. Zásadní změny jsou nutné v provedení obvodového pláště u budov SO 01 a SO 02. Obvodový a střešní plášť musí být upraven vzhledem ke stávající velké energetické náročnosti. Zároveň musí být obvodový plášť upraven (zděné části, výplně všech otvorů) s ohledem na požadavky vyhovujícího denního osvětlení a požadavky akustické pro nově navrhované výukové dílny a učebny. V prvním podlaží SO 01 je nutné z týchž důvodů upravit podle tepelně technických požadavků i podlahové konstrukce (mimo těžkých dílen). Obvodový plášť bude ve zděné části upraven dozdívkami podle nové vnitřní dispozice a podle architektonického návrhu.


   5. Award criteria:
    Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 169 227 552.23 CZK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:

    Start: 2018-05-01
    End: 2020-01-31
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - výzva č. 66 „Infrastruktura pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“, Specifický cí
   13. Additional information:

    Zadavatel postupuje dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, vydání 1.10, platné od 27. 10. 2017, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaných projektů ITI, vydání 1.2, platné od 21. 12. 2017. Účastník podáním nabídky bere tuto skutečnost na vědomí.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Základní způsobilost.

    — dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona.

    Profesní způsobilost.

    — dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

    — dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejích změn a odstraňování“.


   2. Economic and financial standing:
   3. Technical and professional ability:
    List and brief description of selection criteria:

    — dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu stavebních prací nejméně 2 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství (novostavba, rekonstrukce nebo oprava), každá v objemu minimálně 50 000 000 CZK bez DPH a nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství (novostavba, rekonstrukce nebo oprava), každá v objemu minimálně 30 000 000 CZK bez DPH. Jako přílohu seznamu realizovaných stavebních prací účastník doloží osvědčení objednatelů o řádném plnění všech v seznamu uvedených zakázek.

    (Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dokončeny. Pokud tedy osvědčení objednatele uvádí větší časové rozpětí, upraví účastník v seznamu realizovaných zakázek, nebo čestným prohlášením, jaký objem stavebních prací byl realizován v dotčeném období.).

    — dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.

    (Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, že jde o osobu či osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 zákona.).


   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   CS
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-02-20
   Local time: 10:00
   Place:

   V sídle zadavatele na adrese Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Při otevírání obálek mají právo být přítomni maximálně dva zástupci účastníků, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, po prokázání totožnosti, oprávnění jednat jménem/za účastníka a podpisu v prezenční listině, členové komise jmenované zadavatelem, zapisovatelé a osoby přizvané zadavatelem nebo hodnotící komisí.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Zadavatel postupuje dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, vydání 1.10, platné od 27. 10. 2017, Specifických pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaných projektů ITI, vydání 1.2, platné od 21. 12. 2017. Účastník podáním nabídky bere tuto skutečnost na vědomí.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Contact person: 604 55
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
   Internet address: http://www.compet.cz
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Contact person: 604 55
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
   Internet address: http://www.compet.cz
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-01-11

Other tenders from Czech Republic за for this period

Property management services of real estate on a fee or contract basis Source: TED

Public road transport services Source: TED

Conductors Source: TED

Utility vehicles Source: TED

Public-service buses Source: TED