Engineering design services

Country: Czech Republic
Language: EN CS
Customer: Hlavní město Praha
Number: 4792660
Publication date: 13-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services

Description

13/10/2017    S197    - - Services - Modification of a contract/concession during its term - Open procedure 

Czech Republic-Prague: Engineering design services

2017/S 197-405644

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Hlavní město Praha
00064581
Mariánské náměstí 2
Praha 1
110 01
Czech Republic
Contact person: Ing. Karel Prajer
Telephone: +420 236004508
E-mail: karel.prajer@praha.eu
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: http://praha.eu

Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Stavba č. 7496 „Kolektor Centrum Smíchov“.

II.1.2)Main CPV code
71320000
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Praha.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP, všech potřebných dokumentací pro zadání stavby, zajištění vydání SP v právní moci a vykonávání AD po celou dobu výstavby kolektoru II. kategorie (ražený kolektor délky 2200 m, v hloubce cca 32 m, podchod Vltavy.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 24
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2017/S 192-393909

Section V: Award of contract/concession

Contract No: OR/7/05
Title:

Stavba č. 7496 „Kolektor Centrum Smíchov“.

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
24/03/2006
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
KO-KA s.r.o.
25117297
Na Výšinách 16
Praha 7
170 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 13 975 566.00 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/10/2017

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71320000
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Praha.

VII.1.4)Description of the procurement:

Zhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP, všech potřebných dokumentací pro zadání stavby, zajištění vydání SP v právní moci a vykonávání AD po celou dobu výstavby kolektoru II. kategorie (ražený kolektor délky 2200 m, v hloubce cca 32 m, podchod Vltavy.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 24
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 13 975 566.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
KO-KA s.r.o.
25117297
Na Výšinách 16
Praha 7
170 00
Czech Republic
NUTS code: CZ010
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Rozšíření činností o zhotovení dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně zajištění posouzení EIA, zapracování výsledků veřejnoprávního projednání DUR a podklady pro návrh na vydání územního rozhodnutí a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Původní projektová dokumentace byla vyhotovena na základě schváleného Generelu kolektorizace centra hl. m. Prahy. Z důvodu vybudování obdobného kabelového kanálu pro Vltavou PRE a.s., který je s původní navrhovanou trasou kolektoru HMP v souběhu. Došlo k rozhodnutí o aktualizace Generelu kolektorizace centra hl. m. Prahy a ke změně části vedoucí na Smíchov směrem na Karlov.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 13 975 566.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 16 403 798.00 CZK

Other tenders from Czech Republic за for this period

Maintenance of information technology software Source: TED

Project and design preparation, estimation of costs Source: TED

Repair and maintenance services of medical equipment Source: TED

Repair and maintenance services of medical equipment Source: TED

Education and training services Source: TED