Electronic message and information services

Country: Czech Republic
Language: EN CS
Customer: Povodí Vltavy, státní podnik
Number: 4790714
Publication date: 12-10-2017
Contract value: 609 645 (USD)
Price original: 13 400 000 (CZK)

Source: TED
Descripition in original language
Tags: Electronic message services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Povodí Vltavy, státní podnik
   Holečkova 3178/8
   Praha 5
   150 00
   Czech Republic
   Telephone: +420 221401434
   E-mail: jiri.schindler@pvl.cz
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html
   Additional information can be obtained from the abovementioned addressto the abovementioned address
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: státní podnik
  5. Main activity:
   Other activity: výkon správy povodí
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Poskytování služeb elektronických komunikací.


   2. Main CPV code:
    64216000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro Povodí Vltavy, státní podnik (datové služby – fixní datová síť, připojení do sítě internet, hostingové služby a služby pro ukládání dat).


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 13 400 000.00 CZK
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    72400000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Povodí Vltavy, státní podnik.


   4. Description of the procurement:

    Zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro Povodí Vltavy, státní podnik (datové služby – fixní datová síť, připojení do sítě internet, hostingové služby a služby pro ukládání dat).


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 13 400 000.00 CZK
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 24
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 13 400 000 CZK bez DPH, z čehož vyhrazená změna závazku ve vztahu k seznamu lokalit a cenové specifikaci je ve výši 500 000 CZK bez DPH a vyhrazená změna závazku ve vztahu k době plnění Veřejné zakázky je ve výši 2 580 000 CZK bez DPH. Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky po dobu 24 měsíců pak činí částku ve výši 10 320 000 CZK bez DPH.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Dodavatel je povinen prokázat základní způsobilost v rozsahu § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Pro vyloučení pochybností zadavatel upozorňuje na pravidla stanovená v § 74 odst. 2 písm. a) až c) zákona a v § 74 odst. 3 písm. a) a b) zákona. Dodavatel prokáže v souladu s § 77 odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením: výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Dodavatel dále prokáže v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky předložením dokladu o oprávnění podnikání v rozsahu živností „poskytování elektronických komunikací“, osvědčení Českého telekomunikačního úřadu k podnikání v elektronických komunikacích vydaného dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2017-11-15
   Local time: 10:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   CS
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2017-11-15
   Local time: 10:15
   Place:

   Povodí Vltav, státní podnik.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Otevírání obálek se mohou zúčastnit max. 2 zástupci za 1 dodavatele. pokud se otevírání nabídek nezúčastní osobně osoba oprávněná zastupovat dodavatele na základě zákona (dle informací zjištěných z obchodního rejstříku – např. jednatel společnosti s ručením omezeným), prokáže se zástupce dodavatele předložením pověření k zastupování dodavatele při otevírání nabídek, např. plné moci.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
 3. Additional information

  Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí 13 400 000 CZK bez DPH, z čehož vyhrazená změna závazku ve vztahu k seznamu lokalit a cenové specifikaci je ve výši 500 000 CZK bez DPH a vyhrazená změna závazku ve vztahu k době plnění Veřejné zakázky je ve výši 2 580 000 CZK bez DPH. Předpokládaná hodnota předmětu plnění veřejné zakázky po dobu 24 měsíců pak činí částku ve výši 10 320 000 CZK bez DPH.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Contact person: 604 55
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
   Internet address: http://www.compet.cz
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
   Precise information on deadline(s) for review procedures:

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


  4. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Contact person: 604 55
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
   Internet address: http://www.compet.cz
 5. Date of dispatch of this notice
  2017-10-09

Other tenders from Czech Republic за for this period

Refuse and waste related services Source: TED

Logging services Source: TED

Engineering services Source: TED

Logging services Source: TED

Horticultural services Source: TED