Energy and related services

Country: Czech Republic
Language: EN CS
Customer: České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
Number: 4228987
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Energy

Description

13/09/2017    S175    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Czech Republic-Prague: Energy and related services

2017/S 175-358479

Prior information notice

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
České vysoké učení technické v Praze, SÚZ
68407700
Vaníčkova 7
Praha 6
160 17
Czech Republic
Contact person: Typaz, s.r.o., Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4, Jaroslav Vebr
Telephone: +420 222521445
E-mail: typaz@volny.cz
NUTS code: CZ010

Internet address(es):

Main address: www.cvut.cz

Address of the buyer profile: https://www.egordin.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tepelné hospodářství.

II.1.2)Main CPV code
71314000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Řádné zabezpečení bezpečného a plynulého provozu vybraných energetických zařízení, která spravuje Správa účelových zařízení ČVUT, a řádného zásobování teplem a ostatními médii, dále vzduchotechnických zařízení včetně zajištění servisní činnosti. Provádění údržby, servisu a řešení havarijních situací na plynových a topenářských zařízeních ve správě SÚZ ČVUT v Praze. Řádné měření a regulace vybraných energetických zařízení, která spravuje Správa účelových zařízení ČVUT.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 30 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
71314000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010
Main site or place of performance:

Praha.

II.2.4)Description of the procurement:

Řádné zabezpečení bezpečného a plynulého provozu vybraných energetických zařízení, která spravuje Správa účelových zařízení ČVUT, a řádného zásobování teplem a ostatními médii, dále vzduchotechnických zařízení včetně zajištění servisní činnosti. Provádění údržby, servisu a řešení havarijních situací na plynových a topenářských zařízeních ve správě SÚZ ČVUT v Praze. Řádné měření a regulace vybraných energetických zařízení, která spravuje Správa účelových zařízení ČVUT.

II.2.5)Award criteria
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
20/10/2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Dle ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

§ 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění – Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.

III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:
20/10/2017

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Czech Republic
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet address:http://www.compet.cz

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/09/2017

Other tenders from Czech Republic за for this period

Conveyors Source: TED

Sterilisation, disinfection and hygiene devices Source: TED

Custom software development services Source: TED

Beds for medical use Source: TED

Miscellaneous medical devices and products Source: TED