Electronic message and information services

Country: Czech Republic
Language: EN CS
Customer: Povodí Vltavy, státní podnik
Number: 3913490
Publication date: 26-08-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Electronic message services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Povodí Vltavy, státní podnik
   Holečkova 3178/8
   Praha 5
   150 00
   Czech Republic
   Telephone: +420 221401434
   E-mail: jiri.schindler@pvl.cz
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: státní podnik
  3. Main activity:
   Other activity: výkon správy povodí
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Poskytování služeb elektronických komunikací.


   2. Main CPV code:
    64216000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro Povodí Vltavy, státní podnik (datové služby – fixní datová síť, připojení do sítě Internet, hostingové služby a služby pro ukládání dat).


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Zajištění služeb elektronických komunikací prostřednictvím pevné sítě pro Povodí Vltavy, státní podnik (datové služby – fixní datová síť, připojení do sítě Internet, hostingové služby a služby pro ukládání dat).


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: yesDescription of options:

    Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu § 99 ZVZ opční právo na poskytování dalších služeb spočívajících v poskytnutí rozšíření nebo dalších služeb elektronických komunikací prostřednictvím sítě pro Povodí Vltavy, státní podnik. Opční právo je zadavatel oprávněn uplatnit vůči uchazeči, s nímž bude smlouva uzavřena, do 3 let ode dne uzavření smlouvy.

    Zadavatel v souladu s § 13 a násl. ZVZ stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky na částku v celkové výši 15 600 000 CZK (cena bez DPH), a to včetně předpokládané hodnoty opčního plnění (předpokládané hodnoty služeb při využití opčního práva) ve výši 3 600 000 CZK (cena bez DPH).


   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
 4. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about electronic auction:
  4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 5. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
   Notice number in the OJ S: 2016/S 189-339492
  2. Information about termination of dynamic purchasing system:
  3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 1. Additional information

  Důvodem pro zrušení zadávacího řízení je skutečnost, že dopisem ze dne 15.8.2017 ze zadávacího řízení odstoupil vybraný uchazeč, který nabídl nejnižší nabídkovou cenu, a to až po provedení rozhodnutí o výběru dne 14.7.2017.

  Přestože vybraný uchazeč označil svůj dopis jako „odstoupení ze zadávacího řízení“, vzhledem k fázi zadávacího řízení, které již bylo po rozhodnutí o výběru, se jedná po materiální stránce o odmítnutí uzavřít smlouvu vybraným uchazečem, a to přestože dosud není možné smlouvu uzavřít dle § 111 odst. 5 zákona. Touto skutečností došlo k naplnění důvodu dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona.

  2. důvodem je skutečnost, že po odmítnutí uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky ze strany vybraného uchazeče zbyl v zadávacím řízení pouze 1 uchazeč, jehož nabídková cena je podstatně vyšší než nabídková cena vybraného uchazeče. Ze strany zadavatele je tato skutečnost důvodem hodného zvláštního zřetele, pro kterou nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Došlo tak k naplnění důvodu dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.


 2. Procedures for review
  1. Review body
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
  2. Body responsible for mediation procedures
   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
  3. Service from which information about the review procedure may be obtained

   Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

   Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

   Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

   Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

   Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

   Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

   Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


   Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
   tř. Kpt. Jaroše 7
   Brno
   604 55
   Czech Republic
   Telephone: +420 542167111
   E-mail: posta@compet.cz
   Fax: +420 542167112
 3. Date of dispatch of this notice
  2017-08-23

Other tenders from Czech Republic за for this period

Insurance agency services Source: TED

Research and experimental development services Source: TED

Information systems Source: TED

Artistic services Source: TED

Software support services Source: TED