Office supplies

14 apr

Number: 7494677

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-04-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Česká republika – Ministerstvo financí
   Letenská 525/15
   Praha
   118 10
   Czech Republic
   Telephone: +420 257041111
   E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
   Fax: +420 257042788
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Economic and financial affairs
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí


    Reference number: MF-46314/2015/6602/Se
   2. Main CPV code:
    30192000, 30192000, 30199000, 30190000, 22800000, 30197000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 82 000 000.00 CZK
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    30192000, 30199000, 30190000, 22800000, 30197000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Jednotlivá místa dodání v České republice jsou uvedena v zadávacích podmínkách.


   4. Description of the procurement:

    Kancelářský materiál a kancelářské potřeby v běžném sortimentu pro zajištění chodu státní správy. Jednotlivé položky předmětu plnění jsou podrobně specifikovány po jednotlivých položkách v Katalogu zboží objednatele, jenž je přílohou Závazného návrhu rámcové smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 073-139209
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 009
   Title:

   Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva financí


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-03-27
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received by electronic means: 1
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Büroprofi s.r.o.
    62502034
    Hlinská 456/2
    České Budějovice
    370 01
    Czech Republic
    Telephone: +420 494770078
    E-mail: tomas.faltus@bueroprofi.cz
    Fax: +420 494770079
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):

    Total value of the contract/lot: 1 163 865.70 CZK
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Nadlimitní veřejná zakázka byla zadávaná podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a je vedena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: 52438, evidenčním číslem formuláře: F2016-002327. Jedná se o souhrnné oznámení o smlouvách uzavřených za 1. čtvrtletí 2018 na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním dodavatelem.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167111
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167112
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

    Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

    Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

    Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

    Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

    Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

    Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

    Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


    Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
    tř. Kpt. Jaroše 7
    Brno
    604 55
    Czech Republic
    Telephone: +420 542167111
    E-mail: posta@compet.cz
    Fax: +420 542167112
  3. Date of dispatch of this notice
   2018-04-12