Feasibility study, advisory service, analysis

09 jan

Number: 12230074

Country: Czech Republic

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


09-01-2019

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   Ostrava
   702 18
   Czech Republic
   Telephone: +420 595622911
   E-mail: zakazky@msk.cz
  2. Type of the contracting authority:
   Regional or local authority
  3. Main activity:
   General public services
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    4. čtvrtletí roku 2018 - Rámcová smlouva na zajištění zpracování kompletních podkladů k žádostem o podporu předkládaným do Operačních programů 2014+

    Reference number: 15/2016
   2. Main CPV code:
    71241000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění zpracování žádostí o podporu, studií proveditelnosti, CBA a ostatních povinných příloh uvedených ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně souvisejících se zpracovávanou studií proveditelností a CBA, potřebných k podání žádostí do výzev vyhlášených v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 a Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 – 2020, dle Prováděcích smluv.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 495 000.00 CZK
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):

   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Moravskoslezský kraj

   4. Description of the procurement:

    Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy, jejímž předmětem je vymezení základních podmínek vedoucích k uzavření prováděcích smluv. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění zpracování žádostí o podporu, studií proveditelnosti, CBA a ostatních povinných příloh uvedených ve Specifických pravidlech vydaných k příslušné výzvě, bezprostředně souvisejících se zpracovávanou studií proveditelností a CBA, potřebných k podání žádostí do výzev vyhlášených v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 a Operačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko pro období 2014 – 2020, dle Prováděcích smluv.

   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Návrh realizace / Weighting: 40
    Cost criterion - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 194-439720
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 1375/2018/EP/O
   Title:

   Zpracování studie proveditelnosti pro projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje"

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-11-02
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    AQE advisors, a.s.
    26954770
    třída Kpt. Jaroše 1944/31
    Brno
    602 00
    Czech Republic
    Telephone: +420 731190013
    E-mail: info@AQE.cz
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
    Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 1406/2018/IM/O
    Title:

    Zpracování studie proveditelnosti pro projekt „Rekonstrukce silnice II/462 Jelenice – Lesní Albrechtice“

   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-11-09
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 1
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     AQE advisors, a.s.
     26954770
     třída Kpt. Jaroše 1944/31
     Brno
     602 00
     Czech Republic
     Telephone: +420 731190013
     E-mail: info@AQE.cz
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
     Total value of the contract/lot: 55 000.00 CZK
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 1246/2018/EP/O
     Title:

     Zpracování studie proveditelnosti pro 5 projektů v oblasti školství

    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-10
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 1
      Number of tenders received from SMEs: 1
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      AQE advisors, a.s.
      26954770
      třída Kpt. Jaroše 1944/31
      Brno
      602 00
      Czech Republic
      Telephone: +420 731190013
      E-mail: info@AQE.cz
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 350 000.00 CZK
      Total value of the contract/lot: 350 000.00 CZK
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: 1483/2018/EP/O
      Title:

      Zpracování studie proveditelnosti pro projekt „Chráněné bydlení organizace Sagapo II"

     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2018-11-23
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 1
       Number of tenders received from SMEs: 1
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       AQE advisors, a.s.
       26954770
       třída Kpt. Jaroše 1944/31
       Brno
       602 00
       Czech Republic
       Telephone: +420 731190013
       E-mail: info@AQE.cz
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
       Initial estimated total value of the contract/lot: 35 000.00 CZK
       Total value of the contract/lot: 35 000.00 CZK
      5. Information about subcontracting:

    7. Section VI
     1. Additional information

      Jedná se o souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy za 4. čtvrtletí 2018.

     2. Procedures for review
      1. Review body
       Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
       tř. Kpt. Jaroše 7
       Brno
       602 00
       Czech Republic
       Telephone: +420 542167811
       E-mail: posta@compet.cz
       Fax: +420 542167115
      2. Body responsible for mediation procedures

      3. Service from which information about the review procedure may be obtained

       Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

       Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

       Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

       Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

       Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

       Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

       Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

       Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


     3. Date of dispatch of this notice
      2019-01-07